محاسبه وزن انواع فلزات – فولاد مارکت


محاسبه وزن فلزات

محاسبه وزن فلزات

رول
ورق
شش پر
پروفیل L
پروفیل T
پروفیل U
قوطی مستطیلی
قوطی مربعی
لوله
تسمه
چهارگوش
میلگرد

وزن یک عدد:

وزن کل: