ورق سیاه | خرید ورق سیاه – فولاد مارکت

جدول قیمت ورق سیاه 2 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
423,000برش خوردهفولاد مبارکه31.422000*1000ورق سیاه6020
423,000برش خوردهفولاد مبارکه4922500*1250ورق سیاه6021
423,000رولفولاد مبارکه15.721000ورق سیاه6026
423,000برش خوردهM.M.K15.721000ورق سیاه6027
423,000رولفولاد مبارکه19.621250ورق سیاه6028

جدول قیمت ورق سیاه 3 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
415,000برش خوردهفولاد مبارکه4732000*1000ورق سیاه6022
415,000برش خوردهفولاد مبارکه73.532500*1250ورق سیاه6023
415,000رولفولاد مبارکه29.431250ورق سیاه6029
415,000رولفولاد مبارکه3531500ورق سیاه6030
415,000رولفولاد مبارکه21231500*6000ورق سیاه6031

جدول قیمت ورق سیاه 4 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
415,000شیتفولاد مبارکه6342000*1000ورق سیاه6024
415,000شیتفولاد مبارکه9842500*1250ورق سیاه6025
415,000رولفولاد مبارکه3941250ورق سیاه6032
415,000رولسبا4741500ورق سیاه6033
415,000شیتفولاد مبارکه4741500ورق سیاه6034
415,000شیتفولاد مبارکه28241500*6000ورق سیاه6035

جدول قیمت ورق سیاه 5 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
430,000رولفولاد مبارکه5951500ورق سیاه6036
430,000شیتفولاد مبارکه35351500*6000ورق سیاه6037

جدول قیمت خرید ورق سیاه 6 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
430,000رولفولاد مبارکه70.661500ورق سیاه6038
430,000شیتفولاد مبارکه42461500*6000ورق سیاه6039
430,000فابریکفولاد مبارکه42461500*6000ورق سیاه6040

جدول قیمت خرید ورق سیاه 8 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
443,000رولفولاد مبارکه9481500ورق سیاه6041
443,000فابریکاکسین اهواز753.686000*2000ورق سیاه6042
443,000فابریککاویان47181250*6000ورق سیاه6043
443,000شیتفولاد مبارکه56581500*6000ورق سیاه6044
443,000شیتفولاد مبارکه56581500*6000ورق سیاه6045
443,000شیتاکسین اهواز753.682000*6000ورق سیاه6046

جدول قیمت خرید ورق سیاه 10 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
453,500رولفولاد مبارکه918.5101500ورق سیاه6047
453,500فابریککاویان588.7101250*6000ورق سیاه6048
453,500فابریککاویان588.7101250*6000ورق سیاه6049
453,500فابریکفولاد مبارکه706.5101500*6000ورق سیاه6050
453,500فابریککاویان706.5101500*6000ورق سیاه6051
453,500فابریکفولاد مبارکه706.5101500*6000ورق سیاه6052
453,500شیتفولاد مبارکه706.5101500*6000ورق سیاه6053
453,500فابریکاکسین اهواز942102000*6000ورق سیاه6054
453,500فابریکاکسین اهواز942102000*6000ورق سیاه6055

جدول قیمت خرید ورق سیاه 12 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
450,000رولفولاد مبارکه141121500ورق سیاه6056
450,000فابریککاویان706.5121250*6000ورق سیاه6057
450,000فابریککاویان706.5121250*6000ورق سیاه6058
450,000فابریکفولاد مبارکه848121500*6000ورق سیاه6059
450,000شیتفولاد مبارکه848121500*6000ورق سیاه6060
450,000فابریکفولاد مبارکه848121500*6000ورق سیاه6061
450,000فابریککاویان848121500*6000ورق سیاه6062
450,000فابریکاکسین اهواز1/130.4122000*6000ورق سیاه6063
450,000فابریکاکسین اهواز1/130.4122000*6000ورق سیاه6064

جدول قیمت خرید ورق سیاه 15 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
450,000رولفولاد مبارکه176.6151500ورق سیاه6065
450,000فابریککاویان883151250*6000ورق سیاه6066
450,000فابریککاویان883151250*6000ورق سیاه6067
450,000شیتفولاد مبارکه883151500*6000ورق سیاه6068
450,000فابریکفولاد مبارکه883151500*6000ورق سیاه6069
450,000فابریککاویان883151500*6000ورق سیاه6070
450,000فابریکاکسین اهواز1/413152000*6000ورق سیاه6071
450,000فابریکاکسین اهواز1/413152000*6000ورق سیاه6072

جدول قیمت خرید ورق سیاه 20 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
335,000فابریککاویان1/178201250*6000ورق سیاه6073
335,000فابریککاویان1/413201500*6000ورق سیاه6074
335,000فابریککاویان1/413201500*6000ورق سیاه6075
410,000فابریکاکسین اهواز1/884202000*6000ورق سیاه6076
410,000فابریکاکسین اهواز1/884202000*6000ورق سیاه6077

جدول قیمت ورق سیاه 25 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
343,000فابریککاویان1/472251250*6000ورق سیاه6078
343,000فابریککاویان1/472251250*6000ورق سیاه6079
343,000فابریککاویان1/766251500*6000ورق سیاه6080
430,000فابریکاکسین اهواز2/355252000*6000ورق سیاه6081
430,000فابریکاکسین اهواز2/355252000*6000ورق سیاه6082

جدول قیمت ورق سیاه 30 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
343,000فابریککاویان1/766301250*6000ورق سیاه6083
343,000فابریککاویان2/120301500*6000ورق سیاه6084
343,000فابریککاویان2/120301500*6000ورق سیاه6085
430,000فابریکاکسین اهواز2/826302000*6000ورق سیاه6086
430,000فابریکاکسین اهواز2/826302000*6000ورق سیاه6087

جدول قیمت ورق سیاه 35 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
343,000فابریککاویان2/060351250*6000ورق سیاه6088
343,000فابریککاویان2/473351500*6000ورق سیاه6089
430,000فابریکاکسین اهواز3/297352000*6000ورق سیاه6090

جدول قیمت ورق سیاه 40 میل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
355,000فابریککاویان2/355401500*6000ورق سیاه6091
463,000فابریکاکسین اهواز3/768402000*6000ورق سیاه6092

جدول قیمت ورق سیاه 0.5

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
قیمت (ریال)وضعیتکشور / کارخانهوزن (kg)ضخامتابعادنامکد
395,000فابریککاویان2/944501500*6000ورق سیاه6094
470,000فابریکاکسین اهواز4/710502000*6000ورق سیاه6095

متاسفانه بدلیل نوسانات شدید بازار ارز، نمی توان قیمت دقیقی برای خرید ورق سیاه ارائه داد و قیمت ها صرفا برای براورد هزینه های شما هستند، لذا برای دریافت به روز قیمت ورق سیاه و یا برای فروش ورق سیاه با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید!

خرید ورق سیاه

 شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که ورق سیاه چیست ؟ در ابتدا باید بگویم ورق سیاه همان فولاد نورد گرم است که آن را در دمای بالا (بیش از ℃۱۷۰۰ ، که دمایی بالاتر از دمای تبلور مجدد اکثر فولادهاست) نورد می‌کنند. این دمای بالا سبب می‌شود فرآیندهای شکل دهی به فولاد راحت‌تر شود. مثلا برای تولید ورق نورد گرم، ابتدا یک بیلت بزرگ مستطیل شکل فولادی را حرارت می‌دهند. سپس آن را انقدر از میان غلتک‌ها نورد می‌گذرانند تا به ضخامت مورد نظر برسد. طی  عملیات نورد گرم, فولاد از یک مکعب مستطیل دراز به یک رول بلند از ورقی نازک به ضخامت دلخواه تبدیل می‌شود. درنهایت این رول ورق را در دمای اتاق به حال خود رها می‌کنند تا خنک شود. ورق فولادی خروجی از این فرایند قطری معادل با ۱۶/۱ اینچ تا ۱۶/۵ اینچ دارد. ورق فولادی خارج شده از این فرایند همان ورق فولادی سیاه است. خرید ورق سیاه کاربردهای خاص خود را دارد.

فولاد نورد گرم- فولاد مارکت

 

بسیاری از محصولات فولادی نظیر ریل قطار، ورق‌های ساختمانی، میلگرد،نبشی، ناودانی و… را نیز با همین روش تولید می‌کنند. منتها در مرحله آخر بجای رول کردن، آن‌ها را در طول‌های دلخواه برش می‌زنند.از آنجاییکه فولاد سیاه, حین کاهش دما منقبض می‌شود، کنترل کمتری بر شکل نهایی آن وجود دارد. در نتیجه روش نورد گرم برای تولید محصولاتی مناسب است که در آن‌ها دقت ابعادی بسیار بالا اهمیت چندانی نداشته باشد، محصولاتی مانند ریل قطار، ورق‌های ساختمانی، میلگرد، نبشی، ناودانی و دیگر آهن آلات ساختمانی. ورق های سیاه به صورت رول بسته بندی و به بازار عرضه می شوند. ورق های سیاهی که بدون خدمات برش و …. به بازار عرضه می شوند، از نوع ورق سیاه فابریک می باشند. به دلیل کاربردهای فراوان خرید ورق سیاه رایج است.

ورق سیاه چیست؟

در ادامه پاسخ به سوال ورق سیاه چیست باید اشاره کنم که در نورد گرم محصول خروجی ورق سیاه نامیده شده و در نورد سرد محصول خروجی ورق روغنی خواهد بود. ورق های سیاه به دو صورت در بازار عرضه می گردند که عبارتند از ورق سیاه صنعتی با استاندارد A مانند A516 –GR ۶۰  و ورق سیاه معمولی . برای اندازه گیری کیفیت ورق سیاه معمولی از شاخصی به نام ST استفاده می شود که این شاخص در ورق سیاه معمولی بین اعداد St33 تا St52 می باشد.

این نام گذاری بر اساس مقدار کربن موجود در مواد سازنده ورق است، به گونه ای که ورق St 33 دارای کمترین مقدار کربن و در نتیجه انعطاف پذیری بیشتر نسبت به سایر کیفیت ها و ورق ST52 دارای بیشترین مقدار کربن و در نتیجه انعطاف پذیری خیلی کمی است. از بین این گریدهای ورق سیاه ، ورق ST37 و ورق ST52 پرکاربردترین ورق آهنی موجود در بازار هستند. ضخامت ورق سیاه از 1/5 میلی متر شروع شده و نهایتا به 100 میلی متر ختم می شود. یکی از مهم ترین این ورق ها ، ورق سیاه فولاد مبارکه است زیرا کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یکی از اصلی ترین تولید کننده های ورق آهن در  ایران است.

چرا به ورق نورد گرم ورق سیاه گفته می شود؟

تولید ورق با تکنولوژی نورد گرم به این معناست که مواد اولیه تولید ورق در دما های بسیار بالا ذوب شده و در طی این فرآیند ورق ظاهری مات به خود می گیرد و به دلیل رنگ ظاهری آن در بازار از اصطلاح ورق سیاه برای آن استفاده می شود.

ورق های نورد گرم (ورق سیاه) در صنایع مختلفی از جمله صنعت ساختمان سازی ، تانکر سازی ، خودروسازی و … کاربرد دارند که در ادامه نیز مجددا به کاربردهای آن میپردازیم.

فولاد مارکت فولاد نورد گرم یا همان ورق سیاه را در انواع گسترده سایزهای خود کارخانه یا در ابعاد مورد نظر شما با بهترین قیمت و کیفیت عرضه می کند و شما می توانید برای خرید ورق سیاه و یا اطلاع از قیمت ورق سیاه به صورت آنلاین یا حضوری اقدام کنید و یا با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

مشخصات ورق سیاه :

 • ناصافی سطح فلز و پوسته پوسته شدن آن ( بدلیل پروسه سرد شدن پس از حرارت دیدن)
 • گردی و ناصافی لبه‌های محصول تولید شده (بخاطر تغییر حجم حین سرد شدن. البته این ویژگی برای تولید ورق‌های ساختمانی و میلگرد مناسب است).
 • معمولا فولاد نورد گرم بیشتر از فولاد نورد سرد نیاز به پردازش دارد، به همین دلیل دارای قیمت پایین تری است.
 • سرد کردن ورق سیاه می‌تواند در دمای اتاق انجام شود، در نتیجه فولاد نرمالیزه می‌شود (یعنی فولاد نورد گرم عاری از تنش‌های پسماند است. منظور از تنش‎های پسماند تنشهایی است که معمولا طی فرآیندهای مختلف مانند سردکاری، نورد، یا فرم‌دهی در ساختار مولکولی فولاد بوجود می آید.

قیمت فولاد نورد گرم-فولاد مارکت ورق فولادی با نورد گرم کیفیت پایین تری در مقایسه با نورد سرد دارد. محصولاتی که طی فرآیند نورد گرم بدست می آیند در عملیات جوشکاری، ریل، تیرآهن و ساخت و ساز  و همچنین ساخت لوله استیل کاربرد دارند.

روش نورد گرم موقعی برای تولید محصولات فولادی بکار می‌رود که استحکام فولاد از ابعاد دقیق و پرداخت‌کاری سطح اهمیت بیشتری داشته باشد. و در صورت لزوم برای پرداخت کردن و پوسته زدایی سطح فولاد نیز می توان از روش‌هایی همچون سمباده زنی، سندبلاست و اسید شویی استفاده کرد. پس از زدودن این پوسته‌ها، امکان  پرداخت کاری، پولیش کاری و جلا کاری وجود خواهد داشت.

شرکت های تولید ورق سیاه

مانند لوله سیاه درزدار ، بخش عمده ای از ورق سیاه نیز در ایران تولید می شود. کارخانه هایی نظیر کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد اکسین، فولاد کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، و روس تعدادی از کارخانه‌های معتبر تولید فولاد و ورق سیاه ایران هستند که می‌توانید قیمت محصولاتش را در لیست زیر جستجو کنید. بدیعی است که قیمت ورق سیاه هر کارخانه ای با دیگری متفاوت باشد. ورق‌ سیاه طبق درخواست مشتری به صورت رول و شیت‌های برش خورده و فابریک (1.5*6 – 2*6 – 2*12 – 2*1 – 1.25*2.5) در بازار موجود می‌باشد. ضخامت ورق‌ها از1.8 تا 100 میلی‌متر است که طبق استاندارد ورق ST37 تولید می‌شوند. در جدول زیر شما می توایند قیمت ورق سیاه 1 میل تا قیمت ورق سیاه 50 میل و همچنین وزن ورق سیاه انواع ضخامت ها را مشاهده کنید تا خرید ورق سیاه بهتری داشته باشید!

کاربرد ورق سیاه

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد خرید ورق سیاه کاربردهای بسیاری در صنعت ساخت وساز و البته خودرو دارد .  مهم ترین کاربردهای آن عبارتند از :

 • ساخت سوله
 • ساخت آبگرمکن
 • کشی سازی و صنایع سنگین فلزی
 • تولید تجهیزات کشاورزی
 • سد سازی
 • ساخت قطعات خودرو
 • ساخت مخازن خاص
 • صنایع فلزی سنگین
 • مصالح فلزی ساختمانی
 • ساخت چرخ و رینگ

فرمول محاسبه وزن ورق سیاه :

طول *عرض*ضخامت* چگالی آهن= وزن . در نتیجه شما با داشتن طول و عرض و ضخامت ورق مورد نظر خود و ضرب کردن آن در چگالی آهن که معادل 7.85 است، میتوانید وزن ورق آهن ( وزن ورق سیاه ) و قیمت آن را محاسبه کنید.

به طور مثال: وزن ورق آهن 1 میل ( وزن ورق سیاه 1 میل ) به طول و عرض 1متر*2متر = 15.7 kg

با دانستن  نحوه محاسبه وزن ورق آهن شما میتوانید قیمت ورق آهن 1 میل تا 1000 میلی متر را با توجه به وزن آن به راحتی بدست بیاورید.

ابعاد ورق آهن یکی از مهم ترین عواملی است که در قیمت ورق سیاه نقش دارد. ورق های سیاه در ابعاد مختلفی تولید می شوند و یا با توجه به ابعاد مورد نظر مشتری برش داده می شوند. در اینجا برخی از متداول ترین ابعاد ورق های سیاه وجود دارد: کلیه ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند!

 • 2000*1000
 • 6000*1000
 • 6000*1500
 • 1000*2000
 • 2500*1250
 • 6000*2000
 • 12000*2000

خرید ورق سیاه

برای خرید ورق سیاه ، استعلام قیمت ورق سیاه و یا هرگونه سوال درباره نحوه فروش ورق سیاه می توانید با کارشناسان ما در فولاد مارکت در ارتباط باشید.

 

Contents

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *