ورق گالوانیزه | خرید ورق گالوانیزه – فولاد مارکت

جدول قيمت ورق گالوانیزه هفت الماس

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
(ریال)قیمتواحدتحویلحالتبرندعرض (mm)ضخامت(mm)نامکد
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10000.4ورق گالوانیزه5510
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10000.4ورق گالوانیزه5511
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12500.4ورق گالوانیزه5512
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12500.4ورق گالوانیزه5513
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10000.5ورق گالوانیزه5514
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10000.5ورق گالوانیزه5515
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12500.5ورق گالوانیزه5516
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12500.5ورق گالوانیزه5517
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10000.55ورق گالوانیزه5518
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10000.55ورق گالوانیزه5519
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12500.55ورق گالوانیزه5520
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12500.55ورق گالوانیزه5521
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10000.6ورق گالوانیزه5522
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10000.6ورق گالوانیزه5523
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12500.6ورق گالوانیزه5524
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12500.6ورق گالوانیزه5525
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10000.7ورق گالوانیزه5526
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10000.7ورق گالوانیزه5527
490,000متربنگاه تهرانشیتهفت الماس10000.7ورق گالوانیزه5528
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12500.7ورق گالوانیزه5529
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12500.7ورق گالوانیزه5530
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10000.8ورق گالوانیزه5531
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10000.8ورق گالوانیزه5532
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12500.8ورق گالوانیزه5533
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12500.8ورق گالوانیزه5534
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10000.9ورق گالوانیزه5535
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10000.9ورق گالوانیزه5536
490,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12500.9ورق گالوانیزه5537
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12500.9ورق گالوانیزه5538
500,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10001ورق گالوانیزه5539
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10001ورق گالوانیزه5540
500,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12501ورق گالوانیزه5541
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12501ورق گالوانیزه5542
500,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10001.25ورق گالوانیزه5543
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10001.25ورق گالوانیزه5544
500,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12501.25ورق گالوانیزه5545
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12501.25ورق گالوانیزه5546
500,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10001.5ورق گالوانیزه5547
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10001.5ورق گالوانیزه5548
500,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12501.5ورق گالوانیزه5549
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12501.5ورق گالوانیزه5550
520,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10002ورق گالوانیزه5551
520,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10002ورق گالوانیزه5552
520,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12502ورق گالوانیزه5553
520,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12502ورق گالوانیزه5554
520,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس10002.5ورق گالوانیزه5555
520,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس10002.5ورق گالوانیزه5556
520,000کیلوگرمکارخانهرولهفت الماس12502.5ورق گالوانیزه5557
520,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولهفت الماس12502.5ورق گالوانیزه5558

جدول قيمت ورق گالوانیزه شهرکرد

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
(ریال)قیمتواحدتحویلحالتبرندعرض (mm)ضخامت(mm)نامکد
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10000.4ورق گالوانیزه5310
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10000.4ورق گالوانیزه5311
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10000.5ورق گالوانیزه5312
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10000.5ورق گالوانیزه5313
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12500.5ورق گالوانیزه5314
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12500.5ورق گالوانیزه5315
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10000.6ورق گالوانیزه5316
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10000.6ورق گالوانیزه5317
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12500.6ورق گالوانیزه5318
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12500.6ورق گالوانیزه5319
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10000.7ورق گالوانیزه5320
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10000.7ورق گالوانیزه5321
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12500.7ورق گالوانیزه5322
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12500.7ورق گالوانیزه5323
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10000.8ورق گالوانیزه5324
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10000.8ورق گالوانیزه5325
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12500.8ورق گالوانیزه5326
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12500.8ورق گالوانیزه5327
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10000.9ورق گالوانیزه5328
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10000.9ورق گالوانیزه5329
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12500.9ورق گالوانیزه5330
500,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12500.9ورق گالوانیزه5331
500,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10001ورق گالوانیزه5332
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10001ورق گالوانیزه5333
513,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12501ورق گالوانیزه5334
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12501ورق گالوانیزه5335
513,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10001.25ورق گالوانیزه5336
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10001.25ورق گالوانیزه5337
513,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12501.25ورق گالوانیزه5338
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12501.25ورق گالوانیزه5339
435,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10001.5ورق گالوانیزه5340
435,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10001.5ورق گالوانیزه5341
435,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12501.5ورق گالوانیزه5342
435,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12501.5ورق گالوانیزه5343
435,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد10002ورق گالوانیزه5344
435,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد10002ورق گالوانیزه5345
435,000کیلوگرمکارخانهرولشهر کرد12502ورق گالوانیزه5346
435,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولشهر کرد12502ورق گالوانیزه5347

جدول قيمت ورق گالوانيزه کاشان

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
(ریال)قیمتواحدتحویلحالتبرندعرض (mm)ضخامت(mm)نامکد
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.3ورق گالوانیزه5410
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.3ورق گالوانیزه5411
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.35ورق گالوانیزه5412
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.4ورق گالوانیزه5413
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.4ورق گالوانیزه5414
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12500.4ورق گالوانیزه5415
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12500.4ورق گالوانیزه5416
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.45ورق گالوانیزه5417
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.45ورق گالوانیزه5418
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12500.45ورق گالوانیزه5419
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12500.45ورق گالوانیزه5420
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.5ورق گالوانیزه5421
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.5ورق گالوانیزه5422
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12500.5ورق گالوانیزه5423
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12500.5ورق گالوانیزه5424
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.55ورق گالوانیزه5425
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.55ورق گالوانیزه5426
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12500.55ورق گالوانیزه5427
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12500.55ورق گالوانیزه5428
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.6ورق گالوانیزه5429
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.6ورق گالوانیزه5430
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12500.6ورق گالوانیزه5431
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12500.6ورق گالوانیزه5432
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.7ورق گالوانیزه5433
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.7ورق گالوانیزه5434
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12500.7ورق گالوانیزه5435
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12500.7ورق گالوانیزه5436
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.8ورق گالوانیزه5437
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.8ورق گالوانیزه5438
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12500.8ورق گالوانیزه5439
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12500.8ورق گالوانیزه5440
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10000.9ورق گالوانیزه5441
513,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10000.9ورق گالوانیزه5442
513,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12500.9ورق گالوانیزه5443
523,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12500.9ورق گالوانیزه5444
523,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10001ورق گالوانیزه5445
523,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10001ورق گالوانیزه5446
523,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12501ورق گالوانیزه5448
523,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12501ورق گالوانیزه5449
523,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10001.25ورق گالوانیزه5450
523,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10001.25ورق گالوانیزه5451
523,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان12501.25ورق گالوانیزه5452
523,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان12501.25ورق گالوانیزه5453
523,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولکاشان10001.5ورق گالوانیزه5454
523,000کیلوگرمکارخانهرولکاشان10001.5ورق گالوانیزه5455

جدول قيمت ورق گالوانيزه چین

تاریخ آخرین به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1403
(ریال)قیمتواحدتحویلحالتبرندعرض (mm)ضخامت(mm)نامکد
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.2ورق گالوانیزه5610
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.22ورق گالوانیزه5611
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.25ورق گالوانیزه5612
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.3ورق گالوانیزه5613
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.35ورق گالوانیزه5614
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.4ورق گالوانیزه5615
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.5ورق گالوانیزه5616
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.55ورق گالوانیزه5617
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین12500.55ورق گالوانیزه5618
490,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10000.6ورق گالوانیزه5619
497,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10002.5ورق گالوانیزه5620
497,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین12502.5ورق گالوانیزه5621
497,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10003ورق گالوانیزه5622
497,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین12503ورق گالوانیزه5623
497,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10004ورق گالوانیزه5624
497,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین12504ورق گالوانیزه5625
497,000کیلوگرمبنگاه تهرانرولچین10005ورق گالوانیزه5626

خرید ورق گالوانیزه کمتر از یک تن یا 400 مترمربع امکان پذیر نیست!
جداول بالا براساس نوع کارخانه تولید کننده تفکیک شده است اما شما می توانید قیمت انواع ضخامت ها از جمله : قیمت ورق گالوانیزه 60 کاشان ، ورق گالوانیزه 0.5 ، ورق گالوانیزه 4 میل ، ورق گالوانیزه ضخامت 70 و ورق گالوانیزه 7 الماس را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که بدلیل نوسانات شدید بازار ارز، برای استعلام به روز قيمت ورق گالوانیزه ، خرید ورق گالوانیزه و یا هرگونه سوال درباره نحوه فروش ورق گالوانیزه با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. همچنین امکان خرید اهن یا خرید ورق گالوانیزه دست دوم نیز وجود دارد!

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ورق اهنی است که برای پوشش آن از فلز روی استفاده میشود. در ورق گالوانیزه حتی اگر پوشش رویین ورق دچار شکستگی شود همچنان خاصیت ضد زنگ زدگی خود را حفظ میکند. یکی از ویژگی های مهم ورق های گالوانیزه طول عمر این نوع ورق می باشد که در برابر ساییدگی و خوردگی طول عمر بالایی دارند.استفاده از ورق گالوانیزه در مقایسه با روش های دیگر که برای جلوگیری از خوردگی ، ساییدگی و زنگ زدگی استفاده می شوند هزینه کمتری دارد ، زیرا آهن استفاده شده در تمام ورق های اهن یکی است اما مقدار عملیاتی که بر روی ورق گالوانیزه انجام می شود کمتر از سایر ورق های آهنی است. خرید ورق گالوانیزه به علت خواص منحصر به فرد آن رایج است.

خرید ورق گالوانیزه از طریق سایت فولاد مارکت

خرید ورق گالوانیزه از فولاد مارکت

در فولاد مارکت انواع ورق گالوانیزه 1 تا 4 میلیمتر در ابعاد استاندارد کارخانه یا مطابق با ابعاد و اندازه های مد نظر شما عرضه می شود. برای سفارش و خرید ورق گالوانیزه و اطلاع از قيمت ورق گالوانيزه و ورق گالوانیزه ارزان میتوانید به صورت آنلاین یا حضوری اقدام کنید. همچنین برای فروش ورق گالوانیزه و دریافت مشاوره رایگان میتوانید با ما تماس بگیرید.

کاربرد ورق گالوانیزه

ورق های گالوانیزه برای تولید کانال های کولر، شیروانی لوله های آب و جاهایی که امکان ارتباط با آب و خوردگی وجود دارد و همچنین در صنعت ماشین سازی و تولید لوازم خانگی کاربرد دارد. یکی از بیشترین کاربردهای ورق گالوانیزه، تولید ورق گالوانیزه رنگی و ورق شیروانی رنگی است که در رنگ ها و ابعاد مختلفی تولید و عرضه می شود و مصارف بسیاری دارد.

ورق گالوانیزه به دو صورت کلی رول فرم و فابریک در کارخانه تولید می شود.

ورق گالوانیزه موجود در انبار فولاد مارکتورق های رول فرم گالوانیزه با ضخامت های ۱۸ صدم میلی متر تا ۶ میلی متر و با دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شوند.

نوع ورق های فابریک گالوانیزه هم به دو صورت فابریک ۲۰۰۰×۱۰۰۰ میلی متر و فابریک ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر تولید می شوند .

ویژگی های فیزیکی

وزن عمومی رول ها بسته به عرض رول یا ضخامت و بسته به کارخانه تولید کننده متفاوت است و قيمت ورق گالوانيزه نیز به کارخانه تولید کننده بستگی دارد. ورق های گالوانیزه در عرض های 1000 و 1250 میلی متر و به ضخامت های  0.2 میلی متر تا 6 میلی متر تولید می شود. طبیعتا قيمت ورق گالوانيزه  باتوجه به ضخامت آن تغییر می کند. فولاد مارکت نمایندگی فروش ورق گالوانیزه در ایران است ، لذا در لیست زیر می توانید به روزترین قيمت ورق گالوانيزه را از بهترین کارخانه ها و برندهای تولیدی داخلی از جمله ورق گالوانیزه هفت الماس ، ورق گالوانیزه شهرکرد ، ورق گالوانیزه اصفهان ، ورق گالوانیزه کاشان و نوع وارداتی آن از قبیل کارخانه چین مشاهده کنید! ورق های آهنی گالوانیزه در عرض ها و ضخامت های متخلف ، قابل عرضه در کارخانه یا بنگاه تهران هستند، همچنین انواع خدمات برش، فرمینگ، نواربری (رشته بری) و پانچ طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.

فرمول محاسبه وزن ورق آهن :

طول *عرض*ضخامت* چگالی آهن= وزن . در نتیجه شما با داشتن طول و عرض و ضخامت ورق مورد نظر خود و ضرب کردن آن در چگالی آهن که معادل 7.85 است، میتوانید وزن ورق گالوانیزه ( وزن ورق آهن ) و قیمت آن را محاسبه کنید.

به طور مثال: وزن ورق گالوانیزه 1 میل ( وزن ورق آهن 1 میل ) به طول و عرض 1متر*2متر = 15.7 kg

با دانستن نحوه محاسبه وزن ورق آهن شما میتوانید قیمت ورق آهن 1 میل تا 1000 میلی متر را با توجه به وزن آن به راحتی بدست بیاورید.

مزایای خرید ورق های گالوانیزه چیست؟

استفاده از ورقهای گالوانیزه ۱۰ فایده خواهد داشت که عبارتند از:

۱-هزینه کمتر

برای انجام عملیات گالوانیزه، در مقایسه با سایر روشهای معمول جلوگیری از خوردگی، نیاز به هزینه کمتری خواهد بود و استفاده از ورق گالوانیزه ارزان تر خواهد بود.

۲- هزینه کمتر برای تعمیرات و نگهداری

حتی در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزه در مقایسه با سایر روشهای جلوگیری از خوردگی، هزینه برتر است، اجرای آن به دلیل عدم نیاز به تعمیرات پرهزینه‏، توصیه می شود.

۳- طول عمر زیاد

طول عمر ورقهای پوشش داده شده با روی‏ در محیط های کاملا خورنده، در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است.

۴- اعتبار

استانداردهای مختلف در خصوص گالوانیزه کردن ورقهای فولادی، درزمینه ایجاد پوششهای نازک بحث می کنند و این نشان دهنده آن است که طول عمر و نحوه عملکرد لایه روی‏، برای مصرف کننده قابل اعتماد است.

۵- دوام پوشش

پوشش ایجاد شده از طریق گالوانیزه به دلیل داشتن یک ساختار متالورژیکی خاص، دارای مقاومت مناسب در برابر صدمات مکانیکی، سایش و خوردگی خواهد بود.

ورق گالوانیزه موجود در انبار فولاد مارکت

۶-محافظت در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک

پوششهای گالوانیزه به دلیل آنکه در فولاد نفوذ کرده و به عنوان کاتد عمل می کنند، به همین دلیل خواهد توانست مقاطع ریز موجود در روی سطح فولاد را در برابر صدمات محیطی و خورندگی، محافظت نمایند.

۷- محافظت کامل

پوشش ایجاد شده می تواند کلیه نقاط و سطوح فولاد را اعم از گوشه ها، جاهای کوچک و فرورفتگیها پر نموده و از خوردگی آنها جلوگیری کند. در این زمینه هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه عمل نخواهد کرد.

۸- بازرسی آسان

پوشش گالوانیزه را به راحتی و بدون نیاز با هیچ آزمایش مخربی و تنها از طریق چشم می توان کنترل و بازرسی نمود (در شرایط خاص که نیاز به ارائه تضمین برای کنترل کیفیت است، نیاز به آزمایشهای مخرب می باشد.

۹-رسیدن به هدف در زمان کوتاه

در صورتی که نیاز باشد از ورقهای گالوانیزه در محل استفاده شود، در این حالت نیاز به صرف زمان برای آماده سازی سطح، رنگ کردن و یا بازرسی نخواهد بود.

۱۰-محافظت کامل توسط پوشش گالوانیزه

پروسه گالوانیزه وابسته به شرایط آب و هوائی نمی باشد.

برای خرید ورق گالوانیزه ، استعلام قیمت ورق گالوانیزه و هرگونه سوال درباره نحوه فروش ورق گالوانیزه می توانید با کارشناسان ما در فولاد مارکت در ارتباط باشید.

Contents

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *